Pan Jezus w Chrześcijańskich Pismach Greckich

Jakiś czas temu ponownie czytałem cały tekst tzw. Nowego Testamentu (dalej: NT). Prowadzony wewnętrznym pragnieniem, głosem, aby przeczytać te relacje na nowo. Starałem się uczynić to bardzo starannie, jednakże z zachowaniem bezstronności, czyli bez próby tłumaczenia fragmentów, przez różne komentarze, opracowania. Poczułem potrzebę spotkania się ze Słowem Bożym sam na sam. Bardzo zależało mi w tamtym czasie na tym, aby to Słowo do mnie mówiło, aby tylko ono prowadziło moje zrozumienie. Tym bardziej gdy na początku czytania, Opatrzność zwróciła moją uwagę na werset znamienny i kluczowy, za jaki do dzisiaj go uważam. Chodzi o fragment z Ewangelii Mateusza 11:27: „…i nikt nie zna w pełni Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna w pełni Ojca, tylko Syn oraz, komu Syn chce go objawić”. Słowo „objawić” jest tutaj w naszych rozważaniach kluczowe, gdyż w moim przekonaniu i jak widzimy według świadectwa Pisma, poznanie Ojca, poznanie Syna jest możliwe przede wszystkim poprzez „objawienie” temu komu Syn „zechce” objawić. Z takim przekonaniem w tamtym roku w miesiącu kwietniu i maju, podszedłem do czytania Pisma na nowo, bez „doktrynalnych matryc”.

Jak już zaznaczyłem opracowanie które zamieszczam poniżej jest już dla mnie szczególną historią, z przed prawie pięciu lat. Jednakże po lekturze pewnego listu nieformalnej grupy SJ, który ukazał się na stronie watch-tower w artykule “Czy myślenie jest w modzie?”  (kliknij w odnośni ) postanowiłem oprawić ten zbiór wersetów, krótkim komentarzem. Jest też kolejne echo tego listu na wspomnianej stronie, artykuł o tytule “Przebudźcie się! – Wezwanie do tych, którzy jeszcze myślą”

Lektura tego listu przypomniała mi odczucia i myśli, które sam wtedy posiadałem i o których do dzisiaj jestem przekonany. Rozbieżności co do osoby Chrystusa między tym co tam czytałem w 2006 roku, a praktyką w zborach SJ i w literaturze była bardzo zauważalna. Zasadniczo pod każdym słowem wspomnianego listu i wrażeniem mogę się osobiście podpisać.

Oczywiście poznanie efektów mojego czytania, które syntetycznie ująłem w cytatach to jedno, a odczucie tego co ja czułem i myślałem to drugie. Wnioski trzeba samemu wyciągnąć i nie da się tego ogromu odniesień i stosunku pierwszych chrześcijan do Chrystusa wyłożyć w krótkim artykule. Uważam wręcz, że nie da się tego pojąć bez dwóch zasadniczych czynników, pierwszy jest opisany w wyżej cytowanym wersecie Mateusza 11:27, a drugi to osobiste pragnienie i wysiłek, aby wziąć NT do ręki i przeczytać go ponownie, bez założeń i szukania potwierdzenia tez wcześniej postawionych. Ujrzenie tych cytatów w klimacie Pisma, jest niezbędne.

Czytałem NT chronologicznie według powstawania ksiąg, co oparłem, na datach podanych w przekładzie NW.  Co chcę podkreślić, warto zapoznać się z motywami moich badań.   Ważne w tym przypadku, jest zauważenie pewnego faktu, gdyż już dawno z wieloma znajomymi byłymi SJ zauważyliśmy jedną prawidłowość. Każdy z nas w pierwszych osobistych badaniach, studiowaniu Słowa, z podejściem, aby to Duch Święty tłumaczył sens, dochodził niezależnie do takich samych wniosków. Czyli czytając osiągaliśmy pewien stopień jedności, jednomyślności, bez udziału ludzkiego aparatu narzucającego interpretację. Oczywiście z czasem mogliśmy “ewoluować” we wnioskach, pójść trochę różną drogą, mieć różne zrozumienie, w tym czy innym, jednakże, te pierwsze czytania, to chłonięcie prowadziło nas zawsze do wspólnego mianownika, nawet jeśli nie znaliśmy się nawzajem. Dotyczy to oczywiście wszystkich podobnych nam osób na całej ziemi. Bo chociaż w pewnych tematach Biblia nie wyraża się w pełni, sygnalizując tylko temat, to posiada pewne ogólne przesłanie i sens. A odnośnie Pana Jezusa jest on dosyć wyraźny, zaciemniany w organizacji SJ, ale widoczny jeżeli podchodzimy do słowa w duchu Mateusza 11:27 z wewnętrznym pragnieniem, aby te słowa z tego wersetu stały się naszym udziałem.

Ale przechodząc do cytatów postanowiłem wydobyć z ChPG ( czyli Nowego Testamentu) wszystkie fragmenty, które ukazują stosunek uczniów do Chrystusa, relację miedzy nimi i wieź. Zależało mi też na wydobyciu wszystkich wersetów, które zawierają zwroty stosowane przez pierwszych chrześcijan odnośnie Syna Bożego. Szukając nie kierowałem się antytrynitarnym czy trynitarnym podejściem do tematu. Dlatego w tym zbiorze możesz nie spotkać niektórych kluczowych fragmentów w tym temacie. Nie to było moim celem w tym czytaniu. Chociaż w myśl Mateusza 11:27 to Syn miał mi objawiać kim jest Ojciec, to główny cel, skupiał się na Synu Bożym, i jego relacji z uczniami. Jak również wszelkie odniesienia do Niego ukazujące stosunek uczniów do Głowy Kościoła.

Zapewne nie wszystkie wersety wyrytowałem, ale na pewno znalazły się te, które szczególnie do mnie przemówiły. Zobaczmy:

————————————————

MATEUSZA

9:6 Żebyście jednak wiedzieli, iż syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczać grzechy…” (…)
11:27 Wszystko zostało mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie zna w pełni Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna w pełni Ojca, tylko Syn oraz, komu Syn chce go objawić.
11:28 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię.
11:29 Weście na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, (…) a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych.
14:33 Wtedy ci w łodzi złożyli mu hołd, mówiąc: “Rzeczywiście jesteś Synem Bożym”.
16:16 (…) Szymon Piotr rzekł: “Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”.
16:17 Na to jezus rzekł do niego: “Szczęśliwy jesteś, Szymonie, (…), gdyż nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz mój Ojciec, który jest w niebiosach.
16:27 Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swego Ojca (…)
17:5 (…) “To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem; jego słuchajcie”.
28:9 I oto Jezus je spotkał i rzekł: “Witajcie!” One podeszły i chwyciły się jego stóp, i złożyły mu hołd.
28:17 a ujrzawszy go, złożyli hołd, (…)

MARKA

8:38 Bo kto by się zawstydził mnie i moich słów (…), tego Syn Człowieczy też się zawstydzi, gdy przybędzie w chwale swego Ojca (…)”.
9:7 “To jest mój Syn, umiłowany; Jego słuchajcie”.
9:37 “Kto by przyjął jedno z takich małych dzieci ze względu na moje imię, ten przyjmuje mnie (Jezusa); a kto by mnie przyjął, ten przyjmuje nie tylko mnie, lecz także tego, który mnie przysłał”.
14:62 (…) Jezus rzekł: “Ja jestem; a wy będziecie widzieć Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego z obłokami nieba”.

ŁUKASZA

1:32 Ten będzie wielki i zostanie nazwany Synem najwyższego, (…)
1:35 (…) to, co się narodzi, będzie nazwane świętym, Synem Bożym.
1:43 Jakże to spotkał mnie ten przywilej, iż przyszła do mnie matka mego Pana?
1:76 A ty, dziecię (Jan), będziesz zwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz naprzód przed Jehową, by Przygotować jego drogi,
1:78 (…) zawita do nas świt z wysokości (Syn Boży)
2:11 (…) narodził się wam dzisiaj Wybawca, którym jest Chrystus Pan.
3:22 (…) “Tyś jest mój Syn. umiłowany; ciebie darzę uznaniem”.
4:34 (…) Dokładnie wiem, kim jesteś: świętym Bożym”.
5:21 (…) Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?”
5:24 (…) Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczać grzechy…” (…)
8:28 Na widok Jezusa głośno krzyknął i upadł przed nim, i donośnym głosem powiedział: “Co tobie do mnie, Jezusie, Synu Boga najwyższego? (…)”.
8:39 “Wracaj do domu i opowiadaj, co Bóg dla ciebie uczynił”. Toteż on odszedł, obwieszczając po całym mieście, co Jezus dla niego uczynił
9:26 Bo kto by się zawstydził mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy się zawstydzi, gdy przybędzie w chwale swojej i Ojca, (…).
9:35 (…) “To jest mój Syn, ten wybrany. Jego słuchajcie”.
10:22 Wszystko zostało mi przekazane przez mego Ojca, a nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; i nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce go objawić”.
11:23 Kto nie jest po mojej stronie, ten jest przeciwko mnie, (…)
12:8 (…) kto przyzna się przed ludźmi do jedności ze mną, Syn Człowieczy też przyzna się do jedności z nim (…)
21:27 (…) ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą.
22:69 (…) Syn Człowieczy będzie zasiadał przy potężnej prawicy Bożej”
24:26 (…) Chrystus to wycierpiał i wszedł do swej chwały?”
24:52 A oni złożyli mu hołd (…)

JANA

1:1 (…) Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.
1:2 Ten był na Początku u Boga.
1:3 Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. (…)
1:10 Był na świecie i świat zaczął istnieć przez niego, (…)
1:12 (…) wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię
1:14 (…), i widzieliśmy chwałę jego, chwałę, jaka się od Ojca należy jednorodzonemu Synowi (…)
1:16 Bo my wszyscy otrzymaliśmy z jego pełni, (…)
1:17 (…) niezasłużona życzliwość i prawda przyszły poprzez Jezusa Chrystusa.
1:18 (…) jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.
1:29 (…)”Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata!
1:49 (…) “(…) tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraela”.
3:14 (…) musi być uniesiony w górę Syn Człowieczy,
3:15 aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne.
3:16 (…) dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne.
3:17 (…) Bóg posłał swego Syna (…)
3:18 (…) Kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
3:33 Kto przyjął jego świadectwo, przyłożył pieczęć do tego, że Bóg jest prawdziwy.
3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego rękę.
3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży.
5:17 (…) “Ojciec mój działa aż dotąd i ja działam”.
5:18 (…) nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
5:20 (…) Ojciec kocha Syna (…)
5:21 Bo jak Ojciec wskrzesza umarłych i ich ożywia, tak też Syn ożywia tych, których chce.
5:22 Ojciec bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelkie sądzenie powierzył Synowi
5:23 aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał.
5:25 (…) umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłuchają, będą żyli.
5:26 Bo jak Ojciec ma Życie sam w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie sam w sobie.
5:27 I dał mu władzę sądzenia, (…)
5:38 i Jego słowo w was nie pozostaje, gdyż nie wierzycie temu, którego On wysłał.
5:39 “Badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie.
6:29 (…) Jezus rzekł im: “To jest dzieło Boże: macie wierzyć w tego, którego On posłał”.
6:32 (…) Jezus im rzekł: “(…) mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba.
6:33 Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu”.
6:35 Jezus rzekł do nich: “Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, w ogóle nie zgłodnieje, a kto we mnie wierzy, przenigdy nie odczuje pragnienia.
6:37 wszystko, co Ojciec mi daje, przyjdzie do mnie, a tego, kto do mnie przychodzi, ma pewno nie odpędzę
6:40 (…) wolą mego Ojca jest, żeby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie wieczne, (…)”.
6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli Ojciec, który mnie posłał, go nie pociągnie; (…)
6:45 (…) Każdy, kto usłyszał od Ojca i się nauczył, przychodzi do mnie.
6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba; jeśli ktoś Je z tego chleba, będzie żył na wieki; (…)
6:53 (…) Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie.
6:54 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, (…)
6:57 Jak mnie Posłał żyjący Ojciec i ja żyję dzięki Ojcu, tak też ten, kto mnie spożywa, właśnie ten będzie żył dzięki mnie.
6:65 „(…) Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli to nie Jest mu dane przez Ojca”.
6:67 Jezus rzekł (…) : “Czyż i wy chcecie pójść?”
6:68 (…) “Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego;
6:69 „(…) ty jesteś Świętym Bożym”.
8:12 (…) “(…) Kto idzie za mną, ten na pewno nie będzie chodził w ciemności, lecz posiądzie światło życia”.
8:19 (…) Jezus odpowiedział: “Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca”.
8:24 (…) Bo jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swych grzechach”.
8:28 (…) “Kiedy już uniesiecie w górę Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem (…)”
8:36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, to będziecie rzeczywiście wolni.
8:42 (…) Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i tu jestem. (…)
8:54 (…) To mój Ojciec otacza mnie Chwałą, (…)
9:38 Wtedy on rzekł: Wierzę w niego, Panie ( w Chrystusa). I złożył mu hołd.
10:14 Ja jestem wspaniałym pasterzem i znam moje owce, a moje owce znają mnie,
10:18 nikt mi jej nie zabiera, lecz ja daję ją sam z siebie. Mam prawo ją dać i mam Prawo ją znowu otrzymać.(…)
10:27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one podążają za mną.
10:28 I ja daję im życie wieczne, a one na pewno nie zostaną zgładzone i nikt ich nie wyrwie z mojej ręki.
10:29 To, co mi dał mój Ojciec, jest większe niż wszystko inne i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca.
10:36 wy mówicie do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat: ‘Bluźnisz’, ponieważ powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
11:25 (…) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje,
11:27 (…) “Tak, Panie; ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. (…)”.
12:26 (…) Jeśli ktoś mi usługuje, Ojciec będzie go szanował.
12:32 (…) pociągnę ku sobie ludzi wszelkiego pokroju.
12:44 (…) “Kto wierzy we mnie, ten wierzy nie tylko we mnie, lecz także tego, który mnie posłał,
12:45 a kto mnie widzi, widzi również tego, który mnie posłał.
13:3 on, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
13:20 (…) kto przyjmuje mnie, przyjmuje również tego, który mnie posłał.
13:31 (…) Jezus powiedział: “Teraz Syn Człowieczy zostaje otoczony chwałą i Bóg zostaje otoczony chwałą w związku z nim.
13:32 A Bóg sam otoczy go chwałą i otoczy Chwałą natychmiast.
14:6 Jezus rzekł mu: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, ja tylko przeze mnie.
14:7 Gdy byście mnie poznali, poznalibyście mego Ojca; od tej chwili znacie go i ujrzeliście go”.
14:9 (…) “(…) Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca. (…)
14:10 (…) ja jestem w jedności z Ojcem, a Ojciec w jedności ze mną? (…)
14:13 A o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to uczynię, żeby Ojciec był otoczony chwałą w związku z Synem.
14:14 Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię.
14:18 Nie zostawię was osieroconych. Przyjdę do was.
14:20 W owym dniu będziecie wiedzieć, że ja jestem w jedności z moim Ojcem, a wy w jedności ze mną, ja zaś w jedności z wami.
14:21 Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A tego, kto mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i ja go miłuję, i wyraźnie mu się pokażę”.
14:23 (…) “Jeżeli ktoś mnie miłuje, to będzie zachowywał moje słowo, a mój Ojciec będzie go miłował i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
15:1 Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest hodowcą.
15:4 Pozostańcie w jedności ze mną, a ja w jedności z wami. Jak gałąź nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie pozostaje w winorośli, tak i wy nie możecie, jeżeli nie pozostajecie w jedności ze mną.
15:5 Ja jestem winoroślą, a wy gałęziami. Kto pozostaje w jedności ze mną, a ja w jedności z nim, ten przynosi wiele owocu, ponieważ beze mnie w ogóle nic nie może uczynić.
15:8 Mój Ojciec przez to zostaje otoczony Chwałą, że wydaje wiele owocu i okazujecie się moimi uczniami.
15:9 Tak jak Ojciec umiłował mnie, a ja umiłowałem was, pozostańcie w mojej miłości.
15:10 Jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, to pozostaniecie w mojej miłości, tak Jak ja przestrzegałem przykazań Ojca i pozostaję w jego miłości.
15:26 Kiedy Przybędzie wspomożyciel, którego ja wam poślę od Ojca – duch prawdy, który wychodzi od Ojca – ten będzie świadczył o mnie;
16:3 (…) nie poznali ani Ojca, ani mnie.
16:14 Ten (Duch) otoczy mnie chwałą, ponieważ otrzyma z tego, co moje, i wam to oznajmi.
16:15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Właśnie dlatego powiedziałem, że otrzymuje z tego, co moje, i wam to oznajmia.
17:1 (…) “Ojcze, (…) otocz swego Syna chwałą, aby Syn otoczył chwałą Ciebie,
17:2 stosownie do tego, jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, żeby pełnej liczbie tych, których mu dałeś, on dał życie wieczne.
17:3 To znaczy życie wieczne; ich poznawanie ciebie, Jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
17:5 Teraz więc ty, Ojcze, otocz mnie przy sobie tą chwałą, którą miałem przy tobie, zanim był świat.
17:6 “Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowali twoje słowo.
17:7 Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, jest od ciebie;
17:10 i wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje, i wśród nich zostałem otoczony chwałą.
17:21 żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w Jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami, (…)
17:22 Ja też dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy.
17:24 Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, chciałbym, żeby gdzie ja jestem, również oni ze mną byli, aby zobaczyli moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie (…)
18:6 Kiedy jednak rzekł do nich: “Ja nim jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię.
20:28 Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: “Bój Pan i mój Bóg!”
20:31 Ale te zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście dzięki wirze mieli życie za sprawą Jego imienia.
21:15 (…) “Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham”. (…)
21:16 (…) “Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham”. (…)
21:17 (…) “Panie, ty wiesz wszystko; ty dobrze wiesz, że cię kocham”. (…)

DZIEJE APOSTOLSKIE

2:33 (…) wywyższony na prawicę Bożą i od Ojca otrzymał ducha świętego, wylał to, co wy widzicie i słyszycie.
2:36 (…) Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem – tego Jezusa, (…)
2:38 (…) ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa (…)
3:6 (…) “(…) co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”
3:15 i zabiliście Naczelnego Pełnomocnika w sprawie życia. (…)
3:16 Właśnie jego imię, dzięki naszej wierze w jego imię, umocniło tego człowieka, (…)
3:20 i żeby on posłał ustanowionego dla was Chrystusa, Jezusa,
3:22 (…) ‘Jehowa Bóg wzbudzi wam spośród waszych braci proroka jak ja. Macie go słuchać we wszystkim, co wam powie.
3:23 Doprawdy, każda dusza, która by nie słuchała owego Proroka, zostanie doszczętnie wytępiona spośród ludu’.
4:10 (…) w imię Jezusa Chrystusa (…) dzięki niemu ów człowiek stoi przed wami zdrowy.
4:12 I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni”.
5:14 Ponadto stale przybywało wierzących w Pana (…)
5:31 Bóg go wywyższył na swą prawicę jako Naczelnego Pełnomocnika i Wybawcę, (…)
5:40 (…) żeby przestali mówić z powoływaniem się na imię Jezusa, (…)
5:41 (…) zostali poczytani za godnych znoszenia zniewag ze względu na jego imię.
5:42 (…) bezustannie nauczali i oznajmiali dobrą nowinę o Chrystusie, Jezusie.
7:55 (…) wpatrzył się w niebo i ujrzał Chwałę Bożą oraz Jezusa stojącego po prawicy Boga.
7:59 (…) on błagał i mówił: „Panie Jezusie, przyjmij ducha mego”.
8:5 (…) zaczął im głosić Chrystusa.
8:35 (…) oznajmiał mu dobrą nowinę o Jezusie.
9:10 (…) Pan rzekł do niego w wizji: „Ananiaszu!”‘ On zaś odrzekł: „Otom ja, Panie'”.
9:13 (…) odpowiedział: „Panie, słyszałem od wielu o tym mężczyźnie, ile krzywd wyrządził twoim świętym w Jerozolimie.
9:15 (…) Pan rzekł do niego: „Idź, bo człowiek ten jest mi naczyniem wybranym, aby nieść moje imię (…)
9:16 (…) Ja wyraźnie mu pokażę, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia'”.
9:17 (…) Pan-Jezus, który ci się ukazał w drodze, (…)
9:20 (…) głosić o Jezusie, że jest Synem Bożym.
9:21 (…) siał spustoszenie wśród wzywających tego imienia (…)
9:27 (…) w drodze ujrzał Pana i że ten z nim rozmawiał oraz jak w Damaszku śmiało mówił w imieniu Jezusa.
9:35 (…) nawrócili się do Pana.
9:42 (…) wielu uwierzyło w Pana.
10:36 (…) oznajmić dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa: Ten jest Panem I wszystkich innych.
10:38 (…) Bóg go namaścił duchem świętym i mocą, (…) albowiem był z nim Bóg.
10:42 (…) on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.
10:43 (…) każdy kto w nim pokłada wiarę, przez jego imię dostępuje przebaczenia grzechów
11:17 (…) którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, (…)
11:20 (…) oznajmiając dobrą nowinę o Panu Jezusie.
11:21 (…) nawróciła się do Pana.
11:23 (…) zgodnie z postanowieniem serca trwali w Panu;
11:24 (…) I znaczny tłum został dołączony do Pana.
13:38 (…) przez niego się wam ogłasza przebaczenie grzechów
13:39 (…) dzięki niemu każdy, kto wierzy, zostaje uznany za niewinnego.
15:11 (…) dostąpimy wybawienia dzięki niezasłużonej życzliwości Pana Jezusa, (…)
15:26 (…) wydali swe dusze za imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16:7 (…) duch Jezusa im nie pozwolił.
16:18 (…) „W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, żebyś z niej wyszedł”. (…)
16:30,31 (…) „Panowie, co mam czynić, by dostąpić wybawienia?” Oni rzekli: ,,Wierz w Pana Jezusa, (…)”.
18:8 (…) uwierzył w Pana (…)
18:9,10 (…) Pan rzekł w wizji do Pawła: ,,Nie bój się, lecz mów i nie milcz, Ponieważ ja jestem z tobą i nikt cię nie napadnie, żeby ci wyrządzić krzywdę; mam bowiem wiele ludu w tym mieście”.
19:5 (…) zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
19:10 (…) usłyszeli słowo Pańskie.
19:17 (…) a imię Pana Jezusa było wywyższane.
20:19 służąc Panu jako niewolnik (…)
20:24 usługiwania, które przyjąłem od Pana Jezusa (…)
20:28 (…) abyście paśli zbór Boga, nabyty przez niego krwią jego własnego Syna.
21:13 (…) jestem gotów (…) umrzeć (…) dla imienia Pana Jezusa”.
26:9 Ja sam wprawdzie myślałem, że powinienem wiele uczynić przeciwko imieniu Jezusa (…)
26:16 (…) Po to bowiem ci się ukazałem, żeby cię wybrać na sługę i świadka zarówno tego, co widziałeś, jak i tego, co w związku ze mną dam ci zobaczyć,
26:18 (…) by uzyskali przebaczenie grzechów oraz dziedzictwo wśród uświęconych dzięki wierze we mnie’.
28:31 (…) nauczając o tym, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa.

RZYMIAN

1:5 (…) aby ze względu na jego imię (Jezusa) doszło do posłuszeństwa wiary wśród wszystkich narodów,
5:1 (…) cieszmy się pokojem z Bogiem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa;
6:11 (…) żyjących dla Boga Przez Chrystusa Jezusa.
8:1 (…) ci, co są w jedności z Chrystusem Jezusem (…)
8:2 Gdyż prawo tego ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, (…)
8:9 (…) Ale jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to do niego nie należy.
8:10 Jeżeli zaś Chrystus jest w jedności z wami. (…)
8:35 Któż nas oddzieli od miłości Chrystusowej? (…)
8:39 (Nic) nie zdoła nas oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
10:9 Bo jeśli publicznie wyznasz to ‘słowo w twoich ustach’, że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, (…)
10:12 (…) nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
12:5 (…) jesteśmy Jednym ciałem w jedności z Chrystusem, (…)
13:14 Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa (…)
14:14 (…) jestem przekonany w Panu Jezusie, (…)
14:18 (…) służy Chrystusowi jako niewolnik, ten jest godny upodobania Boga (…)
15:7 (…) Chrystus serdecznie Przyjął nas – ku chwale Boga.
15:16 (…) publicznym sługą Chrystusa Jezusa, (…)
15:17 Mam zatem powód, by się wielce radować w Chrystusie Jezusie, (…)
15:29 (…) przyjdę z pełną miarą Błogosławieństwa od Chrystusa.
15:30 A usilnie zachęcam was, bracia, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, (…)
16:3 (…) moim współpracownikom w Chrystusie Jezusie,
16:5 (…) który jest pierwociną Azji dla Chrystu
16:8 (…) mojemu umiłowanemu w Panu.
16:10 (…) wypróbowanego w Chrystusie. (…)
16:11 (…) którzy są w Panu.
16:12 (…) ciężko pracują w Panu. (…) wiele trudów w Panu.
16:13 (…) wybranego w Panu, (…)
16:16 (…) zbory Chrystusowe.
16:18 (…) nie są niewolnikami naszego Pana, Chrystusa, (…)
16:27 Bogu, który sam jeden jest mądry, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.

1KORYNTIAN

1:1 Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, (…)
1:2 (…) uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, (…) którzy wszędzie wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. (…)
1:3 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:4 Zawsze dziękuję Bogu za was ze względu na niezasłużoną życzliwość Bożą, którą was obdarzono w Chrystusie Jezusie.
1:6 (…) świadectwo o Chrystusie zostało wśród was utwierdzone
1:7 (…) skwapliwie oczekujecie objawienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
1:8 (…) w dniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
1:9 Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z jego Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem.
1:10 A usilnie zachęcam was, bracia, przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, (…)
1:23 ale my głosimy Chrystusa (…)
1:30 Ale właśnie dzięki niemu jesteście w jedności z Chrystusem Jezusem, (…)
2:16 (…) my wszakże mamy umysł Chrystusowy.
3:23 wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus należy do Boga.
4:1 (…) jako podwładnych Chrystusa (…)
4:15 (…) wychowawców w Chrystusie, (…)
4:17 (…) dzieckiem w Panu; (…) moje metody w związku z Chrystusem Jezusem, (…)
5:4 (…) mój duch mocą naszego Pana, Jezusa – gdy się zbierzecie w imię naszego Pana, Jezusa,
6:11 (…) w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz duchem naszego Boga.
6:13 (…) Ciało (…) dla Pana, a Pan jest dla ciała.
6:15 Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusowymi? (…)
6:17 (…) kto się złączył z Panem, ten jest z nim jednym duchem.
7:22 Każdy bowiem w Panu, kto został powołany, (…) jest wyzwoleńcem Pana (…) jest niewolnikiem Chrystusa.
7:32 (…) zatroskany o sprawy Pana, jak zyskać uznanie Pana.
7:35 (…) co oznacza stałą gotowość usługiwania Panu (…)
8:6 (…) i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego Jest wszystko i my przez niego.
8:12 (…) grzeszycie przeciw Chrystusowi.
9:1 (…) Czy nie widziałem Jezusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?
9:12 (…) dobrej nowinie o Chrystusie.
9:14 (…) Pan zarządził, (…)
12:3 (…) nikt, kto mówi za sprawą ducha Bożego, nie powie: „Jezus jest przeklęty!” i nikt nie może powiedzieć: „Jezus jest Panem!”, chyba że za sprawą ducha świętego.
15:12 (…) o Chrystusie jest głoszone, (…)
15:19 (…) pokładamy nadzieję w Chrystusie, (…)
15:23 (…) ci, którzy należą do Chrystusa, (…)
15:31 (…) radosnym uniesieniem z waszego powodu, którego doznaję w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
15:57 (…) Bogu niech będą dzięki, gdyż daje nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa!
15:58 (…) miejcie zawsze mnóstwo pracy w dziele Pańskim, wiedząc, że wasz trud w związku z Panem nie jest daremny.
16:19 (…) was w Panu (…)
16:22 Jeżeli ktoś nie kocha Pana. niech będzie przeklęty. Przyjdź, nasz Panie!
16:23 (…) niezasłużona życzliwość Pana Jezusa.
16:24 (…) w jedności z Chrystusem Jezusem.

2 KORYNTIAN

1:2 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:19 (…) Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wśród was głosiliśmy (…)
1:21 (…) należymy do Chrystusa, (…)
2:10 (…) przed obliczem Chrystusa,
2:12 (…) oznajmiać dobrą nowinę o Chrystusie, i drzwi otworzyły się przede mną w Panu;
2:14 (…) wespół z Chrystusem (…)
2:15 (…) dla Boga jesteśmy miłą wonią Chrystusową (…)
4:4 (…) przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga.
4:5 (…) głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, (…)
4:6 (…) oświetlił nasze serca, by je oświecić Chwalebnym poznaniem Boga poprzez oblicze Chrystusa.
4:10 (…) aby w naszym ciele; ujawniło się też życie Jezusa.
4:11 Bo my, żyjący, przez wzgląd na Jezusa (…)
5:6 (…) Jesteśmy nieobecni u Pana,
5:8 (…) znaleźć dom u Pana.
5:11 Znając więc bojaźń Pańską, (…)
5:14 Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, (…)
5:15 (…) aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.
5:17 Jeżeli więc ktoś jest w Jedności z Chrystusem, to jest nowym stworzeniem; (…)
5:18 (…) wszystko jest od Boga, który nas ze sobą pojednał przez Chrystusa (…)
5:19 mianowicie Bóg jednał ze sobą świat za pośrednictwem Chrystusa, (…)
8:5 (…) samych siebie dali Panu (…)
8:9 Znacie bowiem niezasłużoną życzliwość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, (…)
8:19 (…) rozdzielić ku chwale Pana (…)
8:23 (…) są oni apostołami zborów i chwałą Chrystusa.
10:1 (…) przez łagodność i życzliwość Chrystusową, (…)
10:5 Obalamy bowiem rozumowania i wszelką Rzecz wyniosłą podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i bierzemy w niewolę wszelką myśl, aby ją przywieść do posłuszeństwa wobec Chrystusa;
10:7 (…) należy do Chrystusa, (…)
10:8 (…) władzą, którą nam Pan (…)
11:3 (…) odwiedzione od szczerości i nieskalanej czystości, które się należą Chrystusowi.
11:4 (…) jeśli ktoś przychodzi i głosi innego Jezusa niż ten, którego myśmy głosili, (…)
11:10 (…) prawda Chrystusowa, (…)
11:23 Sługami Chrystusa są? (…)
12:1 (…) nadprzyrodzonych wizji i objawień Pana.
12:8 W tej sprawie trzy razy upraszałem Pana, (…)
12:9 (…) aby moc Chrystusa pozostawała nade mną niczym namiot.
12:10 (…) znajduję upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach i trudnościach – dla Chrystusa. (…)
13:3 gdyż szukacie dowodu, że Chrystus mówi we mnie, (…)
13:5 (…) Jezus Chrystus jest w jedności z wami? (…)
13:14 Niezasłużona życzliwość Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga oraz wspólnota w duchu świętym niech będą z wami wszystkimi.

GALATÓW

1:10 Gdybym jeszcze starał się przypodobać ludziom, nie byłbym niewolnikiem Chrystusa.
1:16 Bóg, (…) uznał za dobre objawić (…) swego Syna,
1:22 w jedności z Chrystusem;
2:4 wolności, jaką mamy w jedności z Chrystusem Jezusem
2:16 człowiek zostaje uznany za prawego (…) tylko na podstawie wiary w Chrystusa Jezusa
2:20 w jedności ze mną żyje Chrystus
3:13 Chrystus przez nabycie uwolnił nas
3:26 wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
3:27 wszyscy, którzyście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
3:28 wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem.
3: 29 jeśli należycie do Chrystusa
4:5 żeby przez nabycie uwolnić tych pod prawem, abyśmy z kolei my dostąpili usynowienia.
4:6 A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do naszych serc Ducha swego Syna i ten Duch woła: „Abba, Ojcze!”
4:19 aż zostanie w was ukształtowany Chrystus.
5:10 (…) jesteście w Jedności z Panem, (…)
5:24 ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa
6:2 spełnijcie prawo Chrystusowe.
6:17 ja noszę na swym ciele Piętna niewolnika Jezusa.
6:18 Życzliwość niezasłużona naszego Pana, Jezusa Chrystusa

EFEZJAN

1:2 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:5 (…) wyznaczyła do usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa (…)
1:10 (…) zebrać wszystko razem w Chrystusie (…)
1:12 (…) złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.
1:20,21 (Jezusa) posadził po swej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelkim rządem i władzą, i mocą, i zwierzchnictwem, i wszelkim imieniem wymienianym nie tylko w tym systemie rzeczy, lecz także w przyszłym.
1:22 On też podporządkował wszystko pod jego stopy i nad wszystkim uczynił go głową dla zboru,
2:5 ożywił nas wespół z Chrystusem, (…)
3:1 (…) ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa (…)
3:17 by dzięki waszej wierze Chrystus zamieszkał w waszych sercach z miłością; (…)
3:19 (…) poznać miłość Chrystusową, przewyższającą poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią, którą daje Bóg.
4:12 (…) dla budowania ciała Chrystusowego„
4:13 aż wszyscy dojdziemy do jedności w wierze i w dokładnym poznaniu Syna Bożego, do męża dorosłego, do miary wzrostu właściwego pełni Chrystusowej;
4:15 (…) przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi.
4:17 To zatem mówię i świadczę w Panu, (…)
4:20 (…) nie tak nauczyliście się Chrystusa
4:21 (…) prawda jest w Jezusie
5:5 (…) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
5:10 Wciąż się upewniajcie, co jest godne upodobania Pana,
5:14 „Przebudź się, śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.
5:21 Bądźcie podporządkowani jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
5:23 (…) Chrystus jest głową zboru – on, wybawca tego ciała.
6:9 (…) w niebiosach jest Pan zarówno ich, Jak i wasz, a u niego nie ma stronniczości.
6:10 W końcu, dalej umacniajcie się w Panu i w potędze jego siły.
6:21 (…) brat umiłowany i wierny sługa w Panu.
6:23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga, Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.

FILIPIAN

1:1 (…) niewolnicy Jezusa Chrystusa, (…) w Jedności z Jezusem Chrystusem, (…)
1:2 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:6 (…) aż po dzień Jezusa Chrystusa.
1:19 (…) to doprowadzi do mego wybawienia dzięki waszemu błaganiu oraz udzielenia ducha Jezusa Chrystusa,
1:26 aby wasze radosne uniesienie nader obfitowało w Chrystusie Jezusie (…)
2:10 żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią
2:11 i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku Chwale Boga, Ojca. (zob. Ef 3:14, 1Kor.14:11)
2:19 Ja zaś mam w Panu Jezusie nadzieję, (…)
3:1 (…) dalej radujcie się w Panu. (…)
3:3 (…) chlubimy się w Chrystusie Jezusie, (…)
3:8 (…) z uwagi na niezrównaną wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. (…) bylebym pozyskał Chrystusa
3:9 (…) został znaleziony w jedności z nim, nie mając własnej prawości, która wynika z prawa, ale tę, która Jest dzięki wierze w Chrystusa, (…)
3:14 pędzę do celu po nagrodę Bożego powołania w górę za sprawą Chrystusa Jezusa.
3:20 (…) oczekujemy wybawcy, Pana Jezusa Chrystusa,
4:1 (…) stójcie niewzruszenie w Panu, (…)
4:2 (…) żeby byli jednej myśli w Panu.
4:5 (…) Pan jest blisko.

KOLOSAN

1:10 tak byście chodzili w sposób godny Jehowy, aby mu się w pełni podobać, dalej wydając owoc we wszelkim dobrym dziele oraz wzrastając w dokładnym poznaniu Boga,
2:2 (…), ku dokładnemu poznaniu świętej tajemnicy Bożej, mianowicie Chrystusa.
2:6 (…) przyjąwszy Chrystusa Jezusa, Pana, dalej chodźcie w jedności z nim,
2:9 (…) w nim mieszka Cieleśnie cała pełnia boskości.
3:3 (…) wasze życie jest ukryte z Chrystusem w jedności z Bogiem.
3:11 (…) Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
3:15 Niech też pokój Chrystusowy włada w waszych sercach, (…)
3:17 (…) wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu, Ojcu.
3:24 (…) służcie jako niewolnicy Panu, Chrystusowi.
4:3 (…) ku opowiadaniu świętej tajemnicy o Chrystusie, (…)
4:7 (…) wierny sługa i współniewolnik w Panu.
4:12 (…) niewolnik Chrystusa Jezusa, (…)
4:17 (…) „Stale bacz na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu, aby je spełnić”.

1TESALONICZAN

1:1 (…) w jedności z Bogiem, Ojcem, i Panem Jezusem Chrystusem: (…)
1:3 (…) dzięki nadziei w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, przed naszym Bogiem i Ojcem.
2:19 Bo co jest naszą nadzieją lub Radością, lub koroną radosnego uniesienia – czyż w istocie nie wy? – przed naszym Panem, Jezusem, podczas jego obecności?
3:8 (…) skoro wy niewzruszenie stoicie w Panu.
3:12 Oby też Pan sprawił, żebyście wzrastali – owszem, obfitowali – w miłości (…)
4:1 W końcu, bracia, prosimy was i usilnie zachęcamy w Panu Jezusie: (…)
4:2 Znacie bowiem nakazy, które wam daliśmy za sprawą Pana Jezusa.
4:17 (…) aby spotkać Pana w powietrzu; i tak zawsze Będziemy z Panem.
5:27 Uroczyście zobowiązuję was przez Pana, (…)
5:28 Życzliwość niezasłużona naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami.

2 TESALONICZAN

1:1 (…) w jedności z Bogiem, naszym Ojcem, oraz Panem Jezusem Chrystusem:
1:2 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, Ojca, oraz od Pana Jezusa Chrystusa.
1:4 (…) wśród zborów Bożych (…)
1:8 (…) nie są posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie.
1:9 (…) poniosą karę sądową wiecznej zagłady sprzed oblicza Pana i chwały jego siły,
1:12 aby imię naszego Pana, Jezusa, było okryte chwałą w was, a wy w Jedności z nim, zgodnie z niezasłużoną życzliwością naszego Boga, a także Pana Jezusa Chrystusa.
2:14 (…) abyście dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
3:4 (…) pokładamy ufność w Panu, (…)
3:5 Oby Pan w dalszym ciągu pomyślnie kierował wasze serca ku miłości do Boga i ku wytrwałości dla Chrystusa.
3:6 A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana Jezusa Chrystusa, (…)
3:12 Takim nakazujemy i usilnie ich zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, (…)
3:16 Oby sam Pan pokoju wszelkimi sposobami wciąż darzył was pokojem. Pan niech Będzie z wami wszystkimi.
3:18 Życzliwość niezasłużona naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi.

1 TYMOTEUSZA

1:1 Paweł, apostoła Chrystusa Jezusa z nakazu Boga, naszego Wybawcy, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei,
1:2 (…) pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
1:12 Wdzięczny jestem Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, który mi udzielił mocy, (…)
1:16 (…) by przede wszystkim na mnie Chrystus Jezus pokazał całą swą wielkoduszną cierpliwość (…)
5:21 Uroczyście Przykazuję ci przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, (…)

2 TYMOTEUSZA

1:2 Życzliwość niezasłużona, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
1:8 (…) nie wstydź się świadectwa o naszym Panu (…)
1:10 (…)dzięki ujawnieniu się naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa, (…)
1:13 Stale trzymaj się wzoru zdrowych słów usłyszanych ode mnie z wiarą i miłością, które mają związek z Chrystusem Jezusem.
1:16 Oby Pan obdarzył miłosierdziem dom (…)
1:18 Oby Pan dał mu w owym dniu znaleźć miłosierdzie (…)
2:24 Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, (…)
3:11 (…) z nich wszystkich (cierpień) Pan mnie wyzwolił.
3:12 (…) pragną żyć w zbożnym oddaniu w łączności z Chrystusem Jezusem; (…)
3:15 (…) ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem.
4:1 Uroczyście przykazuję ci przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, (…)
4:8 (…) korona prawości, którą Pan, sędzia prawy, da mi jako nagrodę w ów dzień, (…) lecz także wszystkim tym, którzy umiłowali jego ujawnienie się.
4:17 ale Pan stał przy mnie i tchnął we mnie moc, (…)
4:18 Pan mnie wyzwoli od każdego niegodziwego uczynku (…)
4:22 Pan niech będzie z duchem, którego przejawiasz. Jego życzliwość niezasłużona niech będzie z wami.

TYTUSA

1:4 (…) Życzliwość niezasłużona i pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego wybawcy.
2:10 (…) we wszystkim zdobić naukę naszego Wybawcy, Boga.
2:13 oczekując szczęśliwej nadziei i Chwalebnego ujawnienia się wielkiego Boga oraz naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa,
3:6 Tego ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Wybawcę

FILEMONA

1:3 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:6 (…) w związku z Chrystusem.

HEBRAJCZYKOW

1:2 (…) (Bóg) przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.
1:3 On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych
1:5 Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: „Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”? I znowu: „Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem”?
1:6 (…) ,,I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży”.
1:8 (…) w odniesieniu do Syna: „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem Prostolinijności.
1:10 (…) „Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.
1:13 W odniesieniu zaś do któregoż z aniołów kiedykolwiek po wiedział: „Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp”?
12:2 uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
12:14 (…) do uświęcenia, bez którego żaden człowiek nie ujrzy Pana,
12:24 i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza, (…)
13:8 Jezus Chrystus – ten sam wczoraj i dzisiaj, i na wieki.
13:15 Przez niego zawsze składajmy Bogu ofiarę wysławiania, to jest owoc wargi publicznie wyznających jego imię.

JAKUBA

1:1 Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa; (…) .
2:1 (…) czyż trzymacie się wiary naszego Pana, Jezusa Chrystusa – naszej Chwały (…).

1PIOTRA

1:21 wierzących dzięki niemu w Boga, który wskrzesił go z martwych i obdarzył go chwałą – abyście swą wiarę i nadzieję mieli w Bogu.
2:3 jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest życzliwy.
2:4 Przychodząc do niego (Jezusa) jako do żywego kamienia, (…)
2:13 Przez wzgląd na Pana podporządkujcie się (…)
3:15 Ale w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana, (…)
3:16 (…) o waszym dobrym postępowaniu w związku z Chrystusem.
4:11 (…) aby we wszystkim Bóg był otoczony chwalą poprzez Jezusa Chrystusa. Do niego należy chwała i potęga na wieki wieków. Amen.
4:14 Jeżeli was lżą ze względu na imię Chrystusa, to jesteście szczęśliwi, ponieważ spoczywa na was duch chwały, duch Boga.

2 PIOTRA

1:1 (…) niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki Prawości naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa, dostąpili wiary (…)
1:2 Życzliwość niezasłużona i pokój niech się wam pomnożą dzięki dokładnemu Poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana,
1:4 (…) abyście dziki nim słali się współuczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy skażenia, które jest na świecie wskutek pożądliwości.
1:11 (…) wejście do wiecznotrwałego królestwa naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa.
1:16 Z mocą i obecnością naszego Pana, Jezusa Chrystusa, (…)
1:17 (…) od Boga, Ojca, otrzymał on szacunek i chwałę, (…)
2:20 (…) dzięki dokładnemu Poznaniu Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa, (…)
3:2 (…) Przykazanie Pana i Wybawcy, (…)
3:15 (…) Cierpliwość naszego Pana uważajcie za wybawienie, (…)
3:18 (…) wzrastajcie w życzliwości niezasłużonej oraz Poznaniu naszego Pana i Wybawcy. Jezusa Chrystusa. Jemu chwała

1 JANA

1:3 (…) A ta nasza wspólnota jest z Ojcem i jego Synem, Jezusem Chrystusem.
2:1 (…) mamy wspomożyciela u Ojca: Jezusa Chrystusa, Prawego.
2:22 Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca i Syna.
2:23 Każdy, kto się zapiera syna, nie ma również Ojca. Kto wyznaje Syna, ma także Ojca.
2:24 (…) wy także będziecie trwać w jedności z Synem i w jedności z Ojcem.
3:23 (…) to jest jego przykazanie, żebyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, (…)
4:15 Kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, z takim Bóg pozostaje w jedności, a on w jedności z Bogiem.
5:1 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który spowodował narodzenie, miłuje tego, który się z niego narodził.
5:9 (…) świadectwo Boga jest większe, ponieważ Jest to świadectwo Boga – to, że złożył świadectwo o swoim Synu.
5:10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo co do samego siebie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, ponieważ nie uwierzył w świadectwo, które Bóg jako świadek dał o swoim Synu.
5:12 Kto ma Syna, ma to życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego Życia.
5:13 (…) macie życie wieczne – wy, którzy wierzycie w imię Syna Boga.
5:20 My zaś wiemy, Że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać Prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.

2 JANA

1:3 (…) życzliwość niezasłużona, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, wraz z Prawdą i miłością.
1:9 Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto zaś pozostaje w tej nauce, ten ma zarówno Ojca, jak i Syna.

3 JANA

nieznalazłem

JUDY

1:3 (…) życzliwość niezasłużona, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, (…)
1:9 Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto zaś pozostaje w tej nauce, ten ma zarówno Ojca, jak i Syna.
1:1 (…) niewolnik Jezusa Chrystusa, (…) którzy są umiłowani w związku z Bogiem, Ojcem, i zachowani dla Jezusa Chrystusa:
1:4 (…) sprzeniewierzający się naszemu jedynemu Właścicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi.
1:21 trwajcie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.
1:25 jedynemu Bogu, naszemu Wybawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, (…)

OBJAWIENIE

3:20 Oto stoję u drzwi i pukam (Jezus). Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do jego domu i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.
3:21 zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie.
5:8 (…) cztery żywe stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem (…)
5:12 mówiących donośnym głosem: „Baranek, który był zabity, jest godzien przyjąć moc i Bogactwo, i mądrość, i siłę, i szacunek, i chwałę, i błogosławieństwo”.
5:13 I usłyszałem, jak każde stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i szacunek, i chwała, i potęga na wieki wieków”.
5:14 A cztery żywe stworzenia mówiły: „Amen!”, starsi zaś upadli i oddali cześć.
11:15 (…) „Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków”.
12:10 (…) „Teraz nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem!
12:17 (…) którzy przestrzegają przykazań Bożych i zajmują się świadczeniem o Jezusie.
14:1 I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści Cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca.
14:4 (…) Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako Pierwociny dla Boga i dla Baranka,
14:12 (…) tych, którzy zachowują Przykazania Boga i wiarę w Jezusa”.
14:13 (…) „(…) Szczęśliwi są umarli, którzy umierają w jedności z Panem (…)”
17:14 (…) Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. (…)
19:10 (…) którzy zajmują się świadczeniem o Jezusie. Oddaj cześć Bogu; bo właśnie świadczenie o Jezusie jest natchnieniem do Prorokowania”.
20:4 (…) za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu, (…) i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
21:22 I nie widziałem w nim świątyni, bo jego świątynią jest Jehowa Bóg, wszechmocny, a także Baranek.
21:23 (…) chwała Boża je rozświetliła, a jego lampą – Baranek.
22:1 (…) wypływającą z tronu Boga i Baranka
22:3 (…) będzie w mieście tron Boga i Baranka, a jego niewolnicy będą dla niego pełnić świętą służbę;
22:4 i będą widzieć Jego oblicze, a na ich czołach będzie jego imię.
22:20 „(…) Przyjdź, Panie Jezusie”.
22:21 Życzliwość niezasłużona Pana Jezusa Chrystusa niech będzie ze świętymi.

To wszystkie fragmenty, ale jak zaznaczyłem bez osobistego studium Pisma, przemyślenia, ten zbiór będzie tylko suchym, akademickim zbiorem, który może dla ciebie nie znaczyć tyle ile znaczy, jeżeli ujrzymy to w kontekście całego NT.

———————————————-

Od autora: wszystkie cytaty podawane za stroną http://biblia.apologetyka.com/read na której znajduje się ten przekład, ewentualne różnice z oryginałem drukowanym, są niezamierzone, a spowodowane cytowanie z podanej strony.  Wszelkie pytania, uwagi do tego artykułu mogą być kierowane przez formularz kontaktowy