List informujący o przyczynach opuszczenia organizacji Świadków Jehowy

Kalisz     grudzień 2007r.

Drodzy i kochani Bracia

Miłość do Boga i Jego Syna  a naszego Pana Jezusa oraz podporządkowanie się Pismu Świętemu które jest dla nas nadrzędnym autorytetem dyktuje nam ten list.

Darem łaski Bożej jest życie wieczne dzięki ofierze Chrystusa i dlatego że jest On jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Prosimy żeby każdy z was odpowiedział w swoim sercu: czy Chrystus jest twoim pośrednikiem?

Strażnica z 15.02.1990r.(str.30-31) odpowiada że nie, i tłumaczy że Pan Jezus jest pośrednikiem tylko dla grupki wybranych namaszczonych osób. Zaprzecza to słowom Biblii 1Tym 2:5.

Jeżeli bracia tak uważacie jak Strażnica to wyrzekacie się przed Bogiem jedynego  Pośrednika między Bogiem a ludźmi czyli między Bogiem a wami, a tym samym zapieracie się naszego Pana Jezusa Chrystusa i zastępujecie Go człowiekiem „niewolnikiem”. W ten sposób nie podlegacie nowemu przymierzu , nie jesteście również zrodzeni z wody i z Ducha co jest niezbędne aby otrzymać życie wieczne.

Pan Jezus powiedział Nikodemowi BT Jan 3:5 „(…)Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

W jak tragicznym położeniu się wszyscy znajdujecie, Pan nasz Jezus nie jest waszym pośrednikiem, nie podlegacie nowemu przymierzu, nie jesteście zrodzeni z Ducha, nie zostaliście ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – tylko przed chrztem w wodzie słowem tak potwierdziliście, że: „utożsamiasz się z organizacją”. Na skutek tego nie dostępujecie usprawiedliwienia które ma charakter prawny Rz 5:1. Dlatego nie uzyskujecie przystępu do Jego życzliwości niezasłużonej i nie macie życia wiecznego.

O tym że nie jesteście zrodzeni z Ducha tłumaczy ‘niewolnik’ w książce ‘Życie wieczne w wolności synów Bożych’ str 251 AK.22 Wielka rzesza nie dozna przemiany swej natury z ludzkiej w duchową i dlatego nie potrzebuje usprawiedliwienia przez wiarę, ani przypisania jej sprawiedliwości, czego dostępuje tylko 144000 „wybranych”. Nie będzie też potrzebować przypisania ludzkiej doskonałości przez wiarę w krew Chrystusa (…)”

Życie wieczne daje nam tylko nasz Pan Jezus Chrystus który otrzymał Boskość i wszelką władzę w niebie i na ziemi. Ewangelista Jan 14:6 mówi że tylko On jest naszą drogą prawdą i życiem.

A w Dz 4:12 czytamy „i nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni1

Ef 2:18 „albowiem przez  niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu

On jest „drzwiami” Jan 10:9 „jeśli kto przeze mnie wejdzie , zbawiony będzie” – powiedział Jezus Chrystus.

Na jakiej podstawie prawnej którą Bóg wyznaczył, spodziewacie się przebaczenia grzechów

i zbawienia, skoro nie jesteście objęci nowym przymierzem a również nie byliście objęci starym.

„Niewolnik” uczynił z nas „obserwatorów” – nie ma to potwierdzenia w P.Św. Dlatego jesteście w takim położeniu jak każdy kto z ulicy przyjdzie na Pamiątkę Śmierci Chrystusa a nawet w Niego nie musi wierzyć i także nie podlega przymierzu dającemu życie wieczne.

Z tego powodu wszystko co jest związane z nowym przymierzem nie jest waszym działem.

„Niewolnik” zamknął wam drogę do Pana. Rola „towarzystwa” tak urosła, że przysłoniła wielkość samego Syna Bożego i odizolowała ludzi od Boga celowo fałszując i przeinaczając treść P.Św.     W przekładzie Nowego Świata dodano słowa których nie ma w oryginalnych tekstach, lub zmieniono budowę zdań, by odebrać Boskość Panu Jezusowi. Proszę porównajcie te wszystkie wersety w innych przekładach. Zacytujemy je w przekładzie brytyjskim i Biblii Tysiąclecia.

Rzym 9:5 „Do których należą ojcowie z których pochodzi Chrystus według ciała;

Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen”.

Kol 2:9 „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.

Tyt.2:10 „(…) ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego

Zbawiciela, Boga.

Tyt 2:13,14 „oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na

własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków”.

Dz 20:28 „Uważajcie na samych siebie i  na całe stado nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga ,który On nabył

własną krwią.

Jan 20:28 „Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

Hebr 1:8,9 „Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże ,Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich”.

Pan Jezus w bycie przedludzkim określony jest w P.Św. jako „ Słowo”.

Jan 1:1 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

List do Hebrajczyków mówi że Pan Jezus jako osoba Boska nie jest stworzony lecz

zrodzony, czemu „niewolnik” zaprzecza

Hebr 1:5  „(…) Tyś jest Synem moim ,Jam cię dziś zrodził’”.

Jan 1:18 „Boga nikt nigdy nie widział lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie

Ojca, objawił go”.

Jan 5:23 „Aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna ten nie czci Ojca, który go posłał”.

Niektóre wyrazy które zastały dodane w Przekładzie Nowego Świata których nie ma w Biblii:

Jan 8:58 – dodano już

Jan 8:24,28 – dodano  to

Jan 13:19  – dodano nim

Dz 20:28 -dodano Syna

Jan 7:29 – dodano przedstawicielem

Jan 10:38 – dodano w jedności

Kol 1:16,17,20 – dodano cztery razy inne

Hebr 11:16  – dodano mające związek

Jan 14:14 w Przekładzie Nowego Świata brak słowa Mnie werset w oryginalnych tłumaczeniach brzmi „O cokolwiek prosić Mniebędziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Hebr 1:5 Zamieniono z „(…) Ja Cię dziś zrodziłem” na (P.N.Ś) „(…)Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”.

Hebr 12:23 Zamieniono z „(…) do duchów ludzi sprawiedliwych” na „(…) do życia duchowego prawych”.

Obj 5:10 Zamieniono z „(…) będą królować na ziemi” na (PNŚ) „(…) .mają królować nad ziemią”.

Przekład Nowego Świata  w wyżej  przytoczonych  wersetach zupełnie zmienia sens i treść Pisma Świętego. Przekład ten to kompilacja Pisma Św. dla potrzeb ‘towarzystwa’.

Tego rodzaju metody nie są niczym nowym w historii ‘towarzystwa’.

Od początku powstania Organizacji zapowiadano wiele razy koniec świata i dwie daty powrotu Pana. Russell  głosił że Pan Jezus powrócił w 1874 roku, natomiast Knorr przesunął powrót na 1914 (dokonał tego w 1943 roku). Najgłośniejsze daty końca świata to: 1914, 1918, 1925, 1935, 1940-45, 1975, koniec XX wieku (pokolenie pamiętające 1914r).

– 1914r Russell do roku 1874 wyznaczonego przez Millenarystów dodaje 40 lat które nazywa Dniem Jehowy. Rok 1914 przejmuje od Adwentysty Barboura, a ten od Millera i angielskiego duchownego Christophera Bovena oraz Johna Aquili Browna który (w 1823 roku) to wymyślił na podstawie Księgi Daniela wyznaczając 7 czasów i przelicznik 2520 lat. Russell rok ten wyznacza również na podstawie obliczeń długości korytarzy w piramidzie Cheopsa (przez 35 lat nakazano wierzyć w piramidę –„wielkiego świadka Jehowy”)

-1925r Rutherford w książce ‘Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą’ pisze:

„(…) możemy przeto z ufnością oczekiwać że rok 1925-ty zaznaczy się powrotem Abrahama, Izaaka ,Jakuba i wiernych proroków Starego Zakonu”

1975r Strażnica z roku 1968 w artykule ‘Mądre spożytkowanie czasu jaki jeszcze pozostał’

pisze:

a wiec pozostało 7 lat do osiągnięcia okrągłych 6000 lat siódmego dnia. Siedem lat od tej jesieni doprowadzi nas do jesieni roku 1975, kiedy to upłynie pełnych 6000 lat w Bożym siódmym dniu, w dniu Jego odpoczynku (…). Stąd też chrześcijan, którzy na podstawie Boskiego rozkładu czasu uświadamiają sobie bliskość końca6000lat historii ludzkiej, ogarnia uczucie oczekiwania tym bardziej (…). Najbliższa przyszłość to na pewno będą wydarzenia o znaczeniu przełomowym, ponieważ zbliża się ostateczny kres starego systemu rzeczy. W ciągu co najmniej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do dni ostatnich

Gdy rok 1975 minął i okazał się fałszywą datą  w strażnicy nr 10 z 1977r str.10 ‘Mocne podstawy ufności’ czytamy:

„Jeżeli ktoś czuje się zawiedziony, bo rozumował inaczej, powinien się teraz zająć skorygowaniem swego poglądu, uświadamiając sobie, że to nie słowo Boga zawiodło ani nie wprowadziło go w błąd tylko jego własne zrozumienie było oparte na niewłaściwych przesłankach

Pokolenie które pamięta rok 1914. W każdym ‘Przebudzcie się’ do 8.10.1995r na str. 4 w ramce czytaliśmy

CEL TEGO CZASOPISMA Przebudzcie się służy pożytkowi całej rodziny(…) Co najważniejsze czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo”.

W książce   ‘Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi’ str.154 akapit 8 po zacytowaniu

M t 24:34 jest napisane:

„(…) które pokolenie(Jezus) miał na myśl? Pokolenie które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi

Czas pokazał że i to „proroctwo” było fałszem wtedy Strażnica nr.21 z 1995r. str.17-18 akapit 6 podała:

Niektórzy słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec złego systemu, że czasami spekulują kiedy wybuchnie ‘wielki ucisk’ a nawet próbują to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914”

Więc bracia głosiliście swoje własne spekulacje jak to nazywa ‘niewolnik’, a jeśli dzisiejsze ‘prawdy’ też za parę lat okażą się waszymi spekulacjami?

Czy i my w oczach Bożych mamy zaliczać się do tych którzy szerzą fałszywe nauki i (Rzym 1:25) „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo”?

Dowody wskazują  że głoszone przez ‘niewolnika’ proroctwa były kłamstwami, przekonuje nas również o tym Pismo Święte:

ŻADNA FAŁSZYWA NAUKA Z PRAWDY NIE POCHODZI (1 Jan 2:21)

Słowo Boże mówi:

Hebr 6:18 „niemożliwe jest by skłamał Bóg”

Liczb 23:19  „Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki by się wycofywał. Czyż On powie coś a nie uczyni tego, lub nie wykona tego co oznajmił”.

Co czeka człowieka który ośmiela się mówić w imieniu Boga a jest fałszywym prorokiem:

PwtPr 18:20-22 „Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem,albo wystąpi w imieniu bogów obcych taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swym sercu: ‘A w jaki sposób poznam słowo, którego Jahwe nie mówił?’- gdy prorok przepowie coś w imieniu Jahwe, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się (znaczy te, że) tego Jahwe do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał

Sprawdzają się na nich również słowa Jeremiasza 23:21 „Nie posłałem proroków, a oni biegną, nie mówiłem do nich, a oni prorokują”.

Ale ‘niewolnik’ nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje proroctwa. Odpowiedzialnością obarcza Boga że dał ‘nowe światło’ i nas, głosicieli.

‘Niewolnik’ w Strażnicy nr 8 z 1972r str.24 pisze o sobie:

Prorokują oni gdyż występują w imieniu Boga” W jaki sposób to robią? Swoje nowe nauki przyjmują przez głosowanie podczas spotkań Ciała Kierowniczego. Jeżeli większością 2/3 głosów nauka zostanie przegłosowana wchodzi w życie, mimo tego że 1/3 głosujących może nie popierać tej nauki, następnie jako ‘nowe światło’ obowiązuje wszystkich (pod groźbą wykluczenia) do momentu aż to ‘światło’ stanie się starym i zastąpi je inne.

Opisuje to dokładnie członek Ciała kierowniczego R.Franz w książce „Kryzys Sumienia”

CO CZEKA KŁAMCÓW ?

Obj 22:15 „Na zewnątrz są psy…i każdy kto kłamstwo kocha i nim żyje

Obj 21:27 „I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt kto czyni obrzydliwość i kłamie

Obj 21:8 „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”

Organizacja którą przez 15 lat darzyliśmy tak wielkim zaufaniem, myśląc że głosi prawdę, okazała się korporacją handlową (Incorporation) Watchtower Bible and Tract Society of NewYork Inc. i fałszywym prorokiem, który twierdzi że jest sługą Boga i że sam Bóg przez niego przemawia!

Mat 24:11 Pan Jezus mówi „Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą”.

Tych którzy bronią prawdy i obnażają fałszerstwa Organizacji czeka spotwarzanie i zniesławienie. Nas to nie martwi, wiele już bogobojnych osób cierpiało za obstawanie przy tym co prawdziwe.

Jednym z przykładów jest brat Jonson który głosząc został poproszony o udowodnienie że, 607 rok p.n.e. jest datą zburzenia Jerozolimy. Sprawdzenie tego zajęło mu 7 lat. We wszystkich źródłach data zburzenia Jerozolimy to rok 587/586 p.n.e. i nie istnieją żadne dowody potwierdzające datę 607 roku. Całkowicie przekonany o tym że Towarzystwo posługuje się fałszywą datą chciał w dobrej wierze wykazać ten błąd, żeby to sprostowano. Ale nawet nie przypuszczał co go za to spotka. Opisał to potem w książce pt. ‘Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy’.

Tę samą prace wykonał członek Ciała Kierowniczego R.Franz opracowując hasło ‘chronologia’ do zbioru „Wnikliwe poznawanie Pism”, analizując dostępne źródła i opinie profesorów – specjalistów w dziedzinie starożytnych tekstów. W książce ‘Kryzys sumienia’ pisze:

„Zbadanie tego jednego tematu ‘chronologia’ zajęło mi długie miesiące. Zaowocowały one najdłuższym artykułem w słowniku (obejmuje on 27 stron w wydaniu dla wyznawców skrócono do 20 stron). Większą część tego długiego czasu spędziłem w poszukiwaniach jakiegokolwiek dowodu, jakiegokolwiek faktu w historii, która prowadziłaby do daty 607r. p.n.e. – tak ważnej dla naszych obliczeń wskazujących na rok 1914. Charles Ploeger, członek personelu Biura Głównego pracujący wówczas jako mój sekretarz, przeszukał biblioteki całego Nowego Jorku szukając czegokolwiek, co od strony historycznej mogłoby uzasadnić datę 607r. p.n.e. Nie znaleźliśmy absolutnie nic, aby ją podtrzymać. Wszyscy historycy wskazywali na datę o 20 lat późniejszą (na 586/587 p.n.e)”2

‘Niewolnik’ boi się prawdy o roku 607 p.n.e. ponieważ wie, że skoro ta data jest fałszywa, to również rok 1914 jest fałszywy, i dlatego w 1919 roku Pan Jezus nie wybrał żadnego ‘niewolnika’, ale ten ‘niewolnik’ wybrał się sam jako fałszywy prorok. Dlatego jedynym wyjściem jakie im pozostało, to zamykać usta wszystkim którzy ośmielają się podważyć ich nauki i szybko taką osobę usuwają, żeby inni nie poznali jaka jest prawda. Dla nich nie ma to znaczenia  czy ta osoba wierzy i wyznaje głęboką wiarę w Boga i Chrystusa, najważniejsze jest to czy wierzy w ‘niewolnika’. Jeżeli my będziemy bali się pokazywać prawdę, to nie jesteśmy naśladowcami Chrystusa, a w Jego ustach fałszu nie znaleziono.

Kochani Bracia prosimy was bardzo, miejcie odwagę sprawdzić to o czym piszemy, ponieważ stawką jest wasze życie, również życie wieczne.

Nasze sumienie nie pozwala nam dłużej należeć do tej organizacji. Towarzystwo obciąża przytłaczający ogrom win których nie sposób było przedstawić w tym liście.

Bardziej się boimy Boga niż ludzi, a nie wolno nam pokładać ufności w ziemskim człowieku do którego nie należy wybawienie, nawet wtedy gdy ma on poparcie w milionach oddanych mu osób.

Jeżeli chcecie prawdziwie należeć do Chrystusa jako do swego Pana sprawdzajcie co jest prawdą, zwróćcie się do Boga w modlitwie prosząc o to „a ja każdego kto przyjdzie do mnie nie wyrzucę precz” mówi Chrystus. Gorliwi bądźcie, ale w tym co prawdziwe.

Nasi przyjaciele będziemy się modlić za was żebyście mogli w Chrystusie należeć do Boga.

Jan,Aleksandra i Amadeusz Lisieccy

Nasz adres:  Listar@poczta.fm